تعرفه نرم افزار باستانی سافت

تعرفه نرم افزار

باستانی سافت

و حسابداری. .

مالی و حسابداری

تک کاربره (نسخه پایه) 50.000.000 ریال

5 کاربره 50.000.000 ریال

هر 5 کاربر اضافه 170.000.000 ریال

انبار و معاملات.

مدیریت انبار و معاملات

تک کاربره (نسخه پایه) 50.000.000 ریال

5 کاربره 50.000.000 ریال

هر 5 کاربر اضافه 170.000.000 ریال

CRM..

CRM

تک کاربره (نسخه پایه) 50.000.000 ریال

5 کاربره 50.000.000 ریال

هر 5 کاربر اضافه 170.000.000 ریال

مشتریان.

باشگاه مشتریان

35.000.000 ريال

.

حقوق و دستمزد

25.000.000 ريال

اموال و اثاثیه.

مدیریت اموال و اثاثیه

35.000.000 ريال

VOIP.

VOIP

63.000.000 ريال

sms.

پنل پیامک

15.000.000 ريال

sms.

پنل whatsApp

به زودی

حسابداری min

مالی و حسابداری

تک کاربره 50.000.000 ریال

5 کاربر اضافه 50.000.000 ریال

20 کاربر اضافه 170.000.000 ریال

مشتریان min

باشگاه مشتریان

35.000.000 ريال

VOIP min

VOIP

63.000.000 ريال

و معاملات min

مدیریت انبار و معاملات

تک کاربره 50.000.000 ریال

5 کاربر اضافه 50.000.000 ریال

20 کاربر اضافه 170.000.000 ریال

و دستمزد min

حقوق و دستمزد

25.000.000 ريال

sms.

پنل پیامک

15.000.000 ريال

crm icon 0 min

CRM

تک کاربره 50.000.000 ریال

5 کاربر اضافه 50.000.000 ریال

20 کاربر اضافه 170.000.000 ریال

و اثاثیه

مدیریت اموال و اثاثیه

35.000.000 ريال

wtp panel 3

پنل whatsApp

به زودی

crm

نسخه پایه CRM تک کاربره

50,000,000  ریال

crm

نسخه پیشرفته به همراه مالی حسابداری( پنج  کاربره)

150,000,000 ریال

crm

نسخه حرفه ای CRM به همراه مالی و انبار (پنج کاربره )

200,000,000 ریال

امکانات نسخه پایه:

امکانات نسخه پیشرفته :

امکانات نسخه حرفه ای:

123

مدیریت اموال و اثاثیه

mali

مالی حسابداری

dast

باشگاه مشتریان

pool

حقوق و دستمزد

dfvsfjkjfld

پنل پیامک