تعرفه نرم افزار باستانی سافت

تعرفه نرم افزار

باستانی سافت

و حسابداری. .

مالی و حسابداری

تک کاربره 50.000.000 ریال

5 کاربره 90.000.000 ریال

هر 5 کاربر اضافه 50.000.000 ریال

انبار و معاملات.

مدیریت انبار و معاملات

تک کاربره 50.000.000 ریال

5 کاربره 90.000.000 ریال

هر 5 کاربر اضافه 50.000.000 ریال

CRM..

CRM

تک کاربره 50.000.000 ریال

5 کاربره 90.000.000 ریال

هر 5 کاربر اضافه 50.000.000 ریال

مشتریان.

باشگاه مشتریان

35.000.000 ريال

.

حقوق و دستمزد

25.000.000 ريال

اموال و اثاثیه.

مدیریت اموال و اثاثیه

35.000.000 ريال

VOIP.

VOIP

30.000.000 ريال

sms.

پنل پیامک

15.000.000 ريال

sms.

پنل whatsApp

به زودی

و حسابداری. .

مالی و حسابداری

تک کاربره 50.000.000 ریال

5 کاربر اضافه 50.000.000 ریال

20 کاربر اضافه 170.000.000 ریال

مشتریان.

باشگاه مشتریان

35.000.000 ريال

VOIP.

VOIP

30.000.000 ريال

انبار و معاملات.

مدیریت انبار و معاملات

تک کاربره 50.000.000 ریال

5 کاربر اضافه 50.000.000 ریال

20 کاربر اضافه 170.000.000 ریال

.

حقوق و دستمزد

25.000.000 ريال

sms.

پنل پیامک

15.000.000 ريال

CRM..

CRM

تک کاربره 50.000.000 ریال

5 کاربر اضافه 50.000.000 ریال

20 کاربر اضافه 170.000.000 ریال

اموال و اثاثیه.

مدیریت اموال و اثاثیه

35.000.000 ريال

sms.

پنل whatsApp

به زودی